Olthuis Recycling in Dronten

Algemene voorwaarden


Bij Olthuis Recycling houden we van duidelijkheid voor alles. Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Reikwijdte en toepasselijkheid


De onderhavige algemene voorwaarden gelden voor de besloten vennootschappen die onder de handelsnaam Olthuis Recycling al dan niet separate, samenhangende en/of complementaire diensten verlenen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, leveringen van producten en/of materialen als door Olthuis Recycling uitgebracht en alle overeenkomsten die door Olthuis Recycling worden gesloten, voor zover op de betreffende rechtsverhouding niet uitdrukkelijk de voorwaarden van Nofota van toepassing zijn verklaard, dan wel die voorwaarden als gevolg van het gebruik van gestandaardiseerde documenten van toepassing moeten worden geacht. In dat geval zullen de onderhavige voorwaarden, complementair, van toepassing zijn voor zover deze niet onverenigbaar zijn met of zijn uitgesloten door de toepasselijkheid van Nofota voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij is, voor zover deze met de onderhavige algemene voorwaarden in strijd komen, uitdrukkelijk uitgesloten.Artikel 2. Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Olthuis Recycling; V.E.D. Milieuservice B.V. en/of V.E.D. Inzameling B.V.

B. Wederpartij : de opdrachtgever, afnemer of aanbieder en elke andere contractuele Wederpartij van Olthuis Recycling

C. Aanbod: (schriftelijk) voorstel of offerte van Olthuis Recycling tot het verrichten van werkzaamheden en/of dienstverlening en/of tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van producten en/of materialen;

D. Stoffen: alle door de Wederpartij aan Olthuis Recycling ter uitvoering van werkzaamheden en/of dienstverlening aangeboden of aan te bieden stoffen en/of andere producten, waarvan de Wederpartij zich wenst of zich moet ontdoen;

E. Inzamelmiddel: een hulpmiddel bestemd voor het verzamelen en/of transporteren van afvalstoffen, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen, al dan niet in de macht van de Wederpartij gebracht, alsmede alle door Olthuis Recycling te verhuren of verhuurde producten, waaronder begrepen verpakkingsmaterialen, gereedschappen, werktuigen, voertuigen en containers, alles in de ruimste zin van het woord en ongeacht de benaming of specificatie;

F. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en/of de overeenkomst tot verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen van producten en/of materialen, alsmede iedere andere overeenkomst tussen Olthuis Recycling en de Wederpartij, deze Algemene Voorwaarden daaronder begrepen

G. Kostprijsbepalende factoren: inkoopprijzen, lonen, sociale lasten, vervoerskosten, verzekeringspremies, invoerrechten, belastingen, heffingen en rechten, alsmede alle andere kosten die de prijs van de door Olthuis Recycling geleverde zaken en diensten mede bepalen.Artikel 3. Offertes en aanbiedingen


3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Olthuis Recycling zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen termijn is gesteld voor aanvaarding, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

3.2 Olthuis Recycling kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs heeft kunnen begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 In offertes of aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege door te belasten heffingen.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Olthuis Recycling daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Olthuis Recycling anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Olthuis Recycling niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.Artikel 4. Tot stand komen overeenkomst & bevestiging


4.1 Ingeval een overeenkomst door Olthuis Recycling schriftelijk wordt bevestigd, wordt deze geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig die bevestiging, tenzij binnen drie dagen na verzending van zodanige bevestiging daartegen door Wederpartij wordt geprotesteerd.

4.2 Olthuis Recycling neemt in de offertes en overeenkomsten acceptatievoorwaarden op voor zover het aangebodene de inzameling van (afval)stoffen betreft.

4.3 Indien de in artikel 4.2 genoemde afvalstoffen niet aan de acceptatievoorwaarden van Olthuis Recycling voldoen worden daarmee samenhangende kosten doorberekend aan de opdrachtgever. Deze kosten dienen te worden voldaan met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

4.4 Ingeval na de totstandkoming van de Overeenkomst de Wederpartij niet tijdig, te weten binnen een redelijke termijn vóór aanvang van werkzaamheden door Olthuis Recycling melding maakt van obstructie of wens tot annulering van de opdracht aan diens zijde, is Olthuis Recycling gerechtigd de totale factuur conform offerte – of naar keuze van Olthuis Recycling – de tot dan toe in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.Artikel 5. Prijzen en tarieven


5.1. Alle door Olthuis Recycling in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele heffingen en rechten, tenzij anders is vermeld.

5.2 Olthuis Recycling is gerechtigd de overeengekomen prijs eenzijdig te verhogen wanneer de factoren die de kostprijs bepalen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn gewijzigd.

5.3 Indien de in het vorige lid bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 8 dagen na de aankondiging van de prijsverhoging.Artikel 6. Betaling


6.1. Tenzij door Olthuis Recycling anders is vermeld, is de betalingstermijn maximaal 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

6.2. Indien betaling niet binnen de in lid 1 van dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en is vanaf dat moment over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente.

6.3. De Wederpartij is niet bevoegd tot verrekening of opschorting van betaling of het toepassen van korting op factuurbedragen in verband met enige vordering die de Wederpartij op Olthuis Recycling heeft of meent te hebben, indien met een dergelijke verrekening niet op voorhand schriftelijk door Olthuis Recycling is ingestemd. Indien en voor zover de Wederpartij bezwaren heeft tegen (de hoogte van) facturen van Olthuis Recycling, dient dit bezwaar binnen zeven werkdagen ná factuurdatum door Olthuis Recycling te zijn ontvangen. De aldus ingediende bezwaren schorsen betalingsverplichtingen van de Wederpartij niet.

6.4. Olthuis Recycling is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare betalingsverplichtingen, zekerheidstelling, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, dan wel voor het nakomen van opeisbare betalingsverplichtingen contante betaling te verlangen.

6.5. Iedere betaling door Wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door Olthuis Recycling gemaakte administratiekosten en/ of invorderingskosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur.

6.6.Alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen integraal voor rekening van de Wederpartij. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de Wederpartij verschuldigde factuurbedrag, zulks met een minimum van € 100,=, exclusief voornoemde wettelijke handelsrente.

6.7. Olthuis Recycling behoudt zich het recht voor een toeslag van 2% te berekenen over tardief voldane facturen bij wijze van kredietbeperkingstoeslag, onverminderd enige overige aan Olthuis Recycling toekomende rechten op vergoeding van met het verzuim samenhangende schade.

6.8. Ingeval de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van diens betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In elk geval is de wederpartij, dit met een minimum van € 40,-- verschuldigd:

-Over de eerste € 2.500,-- 15%

-Over de volgende € 2.500,-- 10%

-Over de volgende € 5.000,-- 5%

-Over de volgende € 190.000,-- 1%

Over het meerdere tot € 190.000,-- 0,5 % met een maximum van € 6.775,-

6.9. Indien Olthuis Recycling aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6.10. Olthuis Recycling is, zonder dat ingebrekestelling van de Wederpartij vereist is, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten zolang de Wederpartij niet aan al diens opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

6.11. Indien op rekening wordt geleverd, dan is de Wederpartij – behoudens een andersluidend vonnis van de bevoegde rechter - gebonden aan de boekingen als verwerkt in de administratie van Olthuis Recycling, en wel in die zin dat die boekingen tussen hen als juist en onweersproken hebben te gelden.Artikel 7. Levering


7.1. Respons en levertijden worden door Olthuis Recycling bij benadering en naar beste weten opgegeven, maar zijn voor Olthuis Recycling – ongeacht of sprake is van een losse opdracht dan wel een voortdurende overeenkomst - niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch enig recht op schadevergoeding of niet nakoming van enige verplichting voorvloeiend uit de overeenkomst.

7.2. In geval van vertraging in de respons of levertijd ten opzichte van de in het vorige lid bedoelde vastgestelde responstijd of leveringsdatum, zal Olthuis Recycling de Wederpartij hierover informeren.

7.3. De door Olthuis Recycling opgegeven lever- of responstijd vangt aan op het moment dat de aanvaarding van de offerte door de Wederpartij door Olthuis Recycling schriftelijk is bevestigd en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens of hulpmiddelen door Olthuis Recycling van de Wederpartij zijn ontvangen.

7.4. Door Olthuis Recycling wordt franco aan huis geleverd c.q. afgehaald tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

7.5. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Olthuis Recycling, totdat al de vorderingen die Olthuis Recycling op de Wederpartij heeft of zal krijgen, daaronder in ieder geval begrepen rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald, conform het bepaalde in artikel 3:92 lid 2 BW. Olthuis Recycling is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de Wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Wederpartij zal Olthuis Recycling te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van haar rechten.

7.6. De Wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat silo’s en/ of andere opslagplaatsen waar Olthuis Recycling de af te leveren zaken dient te laden of te lossen, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn

7.7. De Wederpartij is verplicht uitsluitend zaken ter levering aan te bieden die voldoen aan de wettelijke normen die ter plaatse gelden voor de levering waaromtrent Olthuis Recycling en Wederpartij overeenstemming hebben dan wel voor de toepassing die aan het geleverde zal worden gegeven, tenzij deze toepassing aan de Wederpartij niet bekend kon zijn.

7.8. De Wederpartij is verplicht aan Olthuis Recycling opgave te doen van de aard en eigenschappen waaronder de voor de eindverwerking relevante fysische kenmerken en chemische samenstelling van het door haar geleverde. Desgevraagd dient voor deze opgave gebruik te worden gemaakt van een daartoe door Olthuis Recycling aan haar te verstrekken acceptatievragenformulier.

7.9. De Wederpartij is voorts verplicht Olthuis Recycling tijdig en volledig te informeren omtrent de aard en eigenschappen van de zaken die aan Olthuis Recycling worden geleverd, voor zover deze afwijken van hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

7.10. Voor zover het geleverde eigenschappen bezit die op grond van de vorige leden aan Olthuis Recycling gemeld hadden dienen te worden , vrijwaart de Wederpartij Olthuis Recycling voor alle aansprakelijkheid die uit deze eigenschappen voortvloeit.

7.11. Olthuis Recycling is niet gehouden zelf enig onderzoek naar de eigenschappen van het geleverde in te stellen of te doen stellen, tenzij anders is overeengekomen.Artikel 8. Conformiteit


8.1. Tussen Olthuis Recycling en de Wederpartij als afnemer staat vast dat het door Olthuis Recycling geleverde afvalstoffen betreft die van derden betrokken zijn en waarvan de aard en samenstelling wisselend zijn en die mogelijk verontreinigd zijn door c.q. met productvreemde bestanddelen.

8.2. Voor zover ten aanzien van levering door Olthuis Recycling afspraken zijn gemaakt met betrekking tot specifieke eigenschappen van te leveren zaken, dan gelden de aldus overeengekomen waarden als streefwaarden. Afwijkingen in eigenschappen en samenstelling van het geleverde ten opzichte van deze streefwaarden kunnen geen aanleiding vormen voor ontbinding van de overeenkomst. Olthuis Recycling aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van afwijkingen ten opzichte van deze streefwaarden.

8.3. Indien de Wederpartij meent dat het door Olthuis Recycling geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient daaromtrent op straffe van verval van rechten schriftelijk binnen acht dagen na aflevering melding aan Olthuis Recycling te worden gedaan.

8.4. Ingeval van melding als bedoeld in het vorige lid is de Wederpartij gehouden het geleverde ongebruikte, onvermengd en onbewerkt op een daartoe geschikte plaatst op te slaan. Olthuis Recycling is steeds gerechtigd op eigen kosten een bemonstering door een door Olthuis Recycling aan te wijzen beëdigd monsternemer te laten plaatsvinden. De Wederpartij zal hieraan alle noodzakelijke medewerking verlenen.

8.5. De Wederpartij als leverancier is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van aan deze toe te rekenen handelen, al dan niet op grond van (bewust) verstrekte informatie, dan wel schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de specificaties, waaronder maar daartoe niet beperkt de acceptatievoorwaarden als bedoeld in artikel 4.2 en 4.3 van deze Algemene Voorwaarden en/of zoals benoemd in de Overeenkomst. Bij afwijkingen van de specificaties worden de verwerkingskosten van alle daardoor verontreinigde partijen doorberekend aan Wederpartij.Artikel 9. Aansprakelijkheid


9.1. Olthuis Recycling sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover de wet dat toestaat, voor schade die is ontstaan of opgekomen in het kader van verleende dienstverlening door Olthuis Recycling of door Olthuis Recycling geleverde zaken - in bruikleen gegeven emballage of inzamelmaterialen daaronder begrepen - en voor zover de aansprakelijkheid van Olthuis Recycling voor de betreffende schade niet (afdoende) is verzekerd onder enige overeenkomst van verzekering van Olthuis Recycling. De aansprakelijkheid van Olthuis Recycling, alsmede die van de door haar ingeschakelde tussenpersonen en hulppersonen, zal aldus in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag waarop ingevolge de door Olthuis Recycling afgesloten verzekering aanspraak kan worden gemaakt.

9.2. Olthuis Recycling aanvaardt, behoudens het in het vorige lid bepaalde, geen aansprakelijkheid voor bedrijfs-, verlet- of letselschade of gevolgschade anderszins van de Wederpartij, diens personeel of derden, ten gevolge van enig gebrek aan door Olthuis Recycling geleverde zaken en/of schade die het gevolg is van eigenschappen van het door haar geleverde die aan haar ten tijde van de levering onbekend waren. Overigens aanvaardt Olthuis Recycling geen aansprakelijkheid voor schade van de Wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van personeel in dienst van Olthuis Recycling of van door Olthuis Recycling ingeschakelde tussenpersonen of hulppersonen.

2.3. Ongeacht of de eigenschappen van het geleverde volledig aan Olthuis Recycling en de Wederpartij bekend zijn, aanvaardt Olthuis Recycling geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van chemische reacties die in het geleverde mochten ontstaan c.q. ontstaan door contact van het geleverde met andere stoffen.

9.4. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Olthuis Recycling of haar bedrijfsleiding, is Olthuis Recycling slechts, indien algehele uitsluiting op grond van het bepaalde in dit artikel op enige grondslag vernietigbaar zou zijn, aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het bedrag dat door de Wederpartij werd voldaan voor de zaken en/of diensten waardoor de schade werd veroorzaakt.

9.5. Olthuis Recycling is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder – zij het uitdrukkelijk daartoe niet beperkt - wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.

9.6. Olthuis Recycling is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie zij volgens de wet niet aansprakelijk is.

9.7. Olthuis Recycling is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de overeengekomen maat/maatvoering van de door haar, al dan niet in bruikleen, verstrekte en/of geleverde zaken. Evenmin is Olthuis Recycling aansprakelijk, behoudens opzet of grove roekeloosheid, voor schade aan installatie of afvoersystemen van de Wederpartij geconstateerd na verleende diensten, waarvan de goede staat van onderhoud niet op voorhand onomstotelijk is aangetoond of kan worden aangetoond dat de betreffende schade is ontstaan als gevolg van opzettelijk of roekeloos handelen. Het uit eigener beweging of uit hoofde van de Overeenkomst vervangen van emballage of Inzamelmiddelen levert nimmer erkenning van aansprakelijkheid op.

9.8. Conform het bepaalde in artikel 7.1 is Olthuis Recycling nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van vertraging in respons- en levertijden.

9.9. Olthuis Recycling is niet verplicht rechten onder haar verzekering geldend te maken, indien zij door de Wederpartij aansprakelijk wordt gehouden. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 van deze Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing.

9.9 Olthuis Recycling bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die ter afwering van diens eigen aansprakelijkheid kunnen worden ingeroepen mede ten behoeve van al degenen die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

9.10. Olthuis Recycling mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens de Wederpartij in te roepen.

9.11. De Wederpartij vrijwaart Olthuis Recycling van en stelt Olthuis Recycling schadeloos voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade en kosten, voortvloeiende uit de verkoop, levering en/of het gebruik van zaken en of diensten, zulks met inachtneming van dwingendrechtelijke bepalingen naar Nederlands recht.Artikel 10. Emballage


10.1. Indien overeengekomen, zal Olthuis Recycling een of meerdere Inzamelmiddelen bij de Wederpartij plaatsen ten behoeve van het inzamelen van de materialen.

10.2. De Wederpartij krijgt voornoemde Inzamelmiddelen uitsluitend in bruikleen. Olthuis Recycling blijft derhalve te allen tijde eigenaar van en bijgevolg gerechtigd om over de Inzamelmiddelen te beschikken.

10.3. Olthuis Recycling kan een borgsom van opdrachtgever verlangen alvorens de Inzamelmiddelen te plaatsen.

10.4. Opdrachtgever mag de Inzamelmiddelen uitsluitend gebruiken voor de opslag van materialen, welke ten behoeve van Olthuis Recycling worden ingezameld.

10.5. Gedurende de periode dat de Inzamelmiddelen ter beschikking van de Wederpartij staan, draagt de Wederpartij daarvoor het volledige risico, waaronder doch niet uitsluitend in het geval de container ontvreemd of beschadigd wordt. De Wederpartij verplicht zich als goed huisvader zorg te dragen voor (de staat en onderhoud van) de Inzamelmiddelen.

10.6. Indien Olthuis Recycling voor het vervoer van de Inzamelmiddelen zorg draagt, dan gaat het risico ter zake beschadiging over op het moment dat de Inzamelmiddelen het terrein van de Wederpartij verlaat. Indien de Wederpartij voor het vervoer van de Inzamelmiddelen zorg draagt, dan gaat het risico ter zake beschadiging eerst over op het moment dat de Inzamelmiddelen het terrein van Olthuis Recycling bereiken en schriftelijk is bevestigd dat Olthuis Recycling daarmee bekend en akkoord is.

10.7. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Olthuis Recycling in verband met het gebruik van de Inzamelmiddelen mocht lijden in de periode dat deze zich bij de Wederpartij bevinden.Artikel 11. Overmacht en annulering


11.1. Olthuis Recycling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld evenmin krachtens de wet, jurisprudentie, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Olthuis Recycling komt of behoort te komen. Olthuis Recycling is alsdan voorts gerechtigd haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Olthuis Recycling behoudt zich het recht voor om na een besluit tot opschorting alsnog tot gehele of partiele ontbinding over te gaan indien de situatie van overmacht voortduurt.

11.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking van de productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en ieder andere door partijen redelijkerwijs niet voorzienbare, buiten hun macht liggende grond, waarvan zij, indien zodanige omstandigheid hen bekend was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zouden hebben gesloten.

11.3. Indien de periode waarin door overmacht de verplichtingen door Olthuis Recycling zijn opgeschort langer duurt dan zes maanden, is de Wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding op Olthuis Recycling rust, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.

11.4. Indien Olthuis Recycling bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.Artikel 12. Ontbinding


12.1. Olthuis Recycling heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien de Wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt, conservatoir of executoriaal beslag word gelegd ten laste van de Wederpartij, de Wederpartij een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel, de Wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is diens bedrijf uit te oefenen, een aanvraag tot faillietverklaring tegen of door de Wederpartij wordt ingediend, zich overige omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Olthuis Recycling in ernstige mate verminderen en in gevaar brengen.

12.2. Onder de in het eerste lid bedoelde omstandigheden zal Olthuis Recycling steeds gerechtigd zijn om diens eigendommen die zich onder de Wederpartij mochten bevinden, weer onder zich te nemen.

12.3. De Wederpartij is verplicht Olthuis Recycling in dat verband alle medewerking te verlenen, met name door Olthuis Recycling c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijfsterrein en alle andere door Wederpartij gebruikte ruimten te (doen) verlenen. De Wederpartij geeft hiervoor reeds nu alsdan toestemming.

12.4. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de Wederpartij geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Olthuis Recycling verrichte prestaties en heeft Olthuis Recycling onverkort recht op betaling van de door Olthuis Recycling reeds verrichte prestaties en heeft Olthuis Recycling onverkort recht op betaling van de door Olthuis Recycling reeds verrichte prestaties.

12.5 Olthuis Recycling is te allen tijde bevoegd bedragen die Olthuis Recycling aan Wederpartij is verschuldigd te verrekenen met al hetgeen Olthuis Recycling te eniger tijd, al dan niet opeisbaar, van Wederpartij heeft of zal hebben te vorderen, hieronder mede begrepen verrekening ten aanzien van verplichtingen voortvloeiende uit verschillende Overeenkomsten met de Wederpartij.Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


13.1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 De rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen Olthuis Recycling en de Wederpartij voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst alsmede in verband met de toepasselijkheid en uitleg van de onderhavige algemene voorwaarden. Olthuis Recycling blijft onverminderd bevoegd de Wederpartij in rechte te betrekken in de vestigingsplaats of het land waarin de Wederpartij is gevestigd, dit laatste uitsluitend ter keuze van Olthuis Recycling.Artikel 14. Conversie


14.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden, op grond van de redelijkheid en billijkheid of het mogelijk onredelijk bezwarend karakter daarvan, op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. Olthuis Recycling en de Wederpartij zullen alsdan voor zover nodig in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. De nietigheid van een bepaling leidt niet tot nietigheid van de gehele Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

14.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, of indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

14.3 Indien Olthuis Recycling niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Olthuis Recycling in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.Artikel 15. Vindplaats en wijzigingen


15.1. Olthuis Recycling behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden periodiek te wijzigen.

15.2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de initiële rechtsbetrekking met Olthuis Recycling. De Wederpartij wordt geadviseerd om regelmatig de Algemene Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. De onderhavige algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland van de respectievelijke vestigingsplaatsen van de onder de naam Olthuis Recycling opererende vennootschappen.

Heeft u hier een vraag over?